Тази интернет страница със своята начална страница в домейна „iamwater.bg“ е собственост на Пюъртек ЕООД. Посредством достъпа си, потребителите се съгласяват с Правата за ползване, посочени по-долу. Пюъртек ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези права за ползване, чрез актуализиране на този документ. Ваше задължение е да посещавате тази страница с цел да се запознаете с актуализацията им.

1. Отказ от отговорност
Пюъртек ЕООД не поема никаква отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията, предоставена на тази интернет страница. Потребителите се съгласяват, че използването на този сайт и на всеки сайт, свързан с него и съдържанието му е изцяло на тяхна отговорност. Нито Пюъртек ЕООД, нито друга страна, участваща в създаването или поддържането на този уебсайт или на който и да е друг уебсайт, свързан с тази интернет страница, носи отговорност по какъвто и да е начин за каквито и да е преки, случайни, последващи или индиректни щети, произтичащи от достъпа ви, невъзможността ви да използвате този уебсайт или грешки и пропуски в съдържанието му.
Информацията, предоставена на тази интернет страница, не представлява предложение, оферта или покана за покупка.

2. Използване на съдържанието
Съдържанието на тази интернет страница, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е защитена с авторско право от Пюъртек ЕООД и не може да бъде копирана, да се съхранява за последваща употреба или да се използва по друг начин изцяло или частично, по какъвто и да е начин, без писмено съгласие от Пюъртек ЕООД. Потребителят може да направи копие на всяка страница на уебсайта, което да бъде използвано за лични и нетърговски цели, които не вредят на репутацията на Пюъртек ЕООД, при условие, че потребителят не премахва търговски марки, авторски права и всяко друго известие, съдържащо се в това съдържание. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.

3. Търговски марки
„iamwater.“ е регистрирана търговска марка на Пюъртек ЕООД

4. Юрисдикция
Тези Права за ползване и Вашето използване на интернет страницата са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с този документ въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.